Rozdział I  - Sprawozdanie merytoryczne

Rok 2018 był dla Zarządu bardzo trudny.  Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SZDS z dnia 15.X.2018., Zarząd skupił się na znalezieniu nowych członków stowarzyszenia, którzy jednocześnie zastąpiliby w pracy obecny Zarząd. Zajęła się tym przewodnicząca Małgorzata Lanota, która przeprowadziła kilkanaście wielogodzinnych rozmów. O wnioskach i rezultatach spotkań, Małgorzata Lanota  poinformuje osobiście na zebraniu.

Niezależnie od sytuacji Zarząd prowadził  działalność związaną z naszymi celami statutowymi.

1.    Małgorzata Blicharz i Helena Powlisz – Oremus opiekowały się  Panią Wandą Ziemkowską – Rogińską  „uwięzioną” we własnych czterech ścianach na czwartym piętrze. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania pokryliśmy  częściowy dług jej czasowego pobytu w domu pomocy.  Apelujemy o pomoc, bo dwie osoby nie dadzą same rade.

2.    Na przełomie 2018/W 2019r. Stowarzyszenie SŻDS wspierało  inicjatywę powołania Żydowskiej Spółdzielni Socjalnej. Taka  spółdzielnia socjalna miała na celu społeczną i ekonomiczną reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel wydawał się słuszny i członkowie Zarządu wzięli udział w opracowaniu jej założeń,  a także złożyli propozycję uczestnictwa SZDS jako osoby prawnej .  Jej założyciele mieli również zostać członkami zarządu naszego Stowarzyszenia. Niestety pomimo dużego wkładu pracy i oczekiwań, musieliśmy odstąpić od członkostwa w tej spółdzielni socjalnej ze względu na utratę zaufania do części jej zarządu. Trzeba dodać, że pomysł spółdzielni socjalnej zrodził się na zebraniu organizacji żydowskich zwołanego z naszej inicjatywy. Zebranie miało  opracować sposoby objęcia pomocą społeczną członków środowiska urodzonych po 1945r.

3.    Środki zebrane w 2018r. z 1% podatku dochodowego za rok 2017.przeznaczyliśmy na dofinansowanie badań i zabiegów medycznych nierefundowanych przez NFZ  Środki te nie mogą i nigdy nie były wydawane na cele administracyjne, osoby zaangażowane w działalność Stowarzyszenia pracują bowiem społecznie. Wydrukowaliśmy 20 szt. plakatów informujących o naszym funduszu pomocowym. Projekt plakatu wykonała charytatywnie  Zuzanna Kofta.  Wysłaliśmy  informacje mailowe do wszystkich organizacji i instytucji związanych ze środowiskiem żydowskim. Niestety nasza inicjatywa  spotkała się ze zbyt małym odzewem w stosunku do założeń..

4.    Napisaliśmy pismo do Zarządu GWZ, w którym ponowiliśmy prośbę o renowacje grobu Adolfa Peretz. Dzięki pomocy i staraniom Elżbiety Magenheim, prace te zostały zaplanowane jeszcze na 2019r. 

5.    Własnymi siłami (a jesteśmy grupą kobiet 70+) nieodpłatnie prowadziłyśmy stronę Internetową  http://domseniora-szds.pl/.  Przynajmniej raz na miesiąc  umieszczałyśmy na niej artykuły  interesujące naszych czytelników, recenzje ciekawych książek i filmów, sprawdzone przepisy kulinarne naszych mam i babć, a nawet dowcipy no i oczywiści coroczne sprawozdania z działalności Zarządu.  Drogą mailowa zapraszałyśmy  na wydarzenia kulturalne, wycieczki i dyskusje. Informujemy naszych członków o wszystkim co dzieje się w naszym środowisku.

6.    Naszych darczyńców i ofiarodawców 1% podatku dochodowego dziękując za wpłaty informowałyśmy  o naszych działaniach, oczywiście o ile znamy adresy.

7.    Zainstalowałyśmy na naszej stronie bardzo wygodny i prosty  program  do wypełniania PIT za 2018r. Okazał się bardzo pomocny i efektywny. 

Rozdział II. - Sprawozdanie finansowe.

Saldo początkowe na dzień 01-01-2018 wyniosło  13524,48 

Saldo końcowe   na dzień 31-12-2018 wyniosło.   11723,32 zł

Struktura zrealizowanych przychodów w 2018r.

lp

Wyszczególnienie

Przychody

 

 

 

rok 2017

rok 2018

 

PRZYCHODY RAZEM

9 709,46

11 751,14

1.

Składki brutto określone statutem

650,00

550,00

2.

Inne przychody określone statutem

8793,78

11 201,14

 

w tym:

 

 

a

dotacje, subwencje, darowizny

8793,78

11 201,14

b

kursy i szkolenia

 

 

c

imprezy statutowe

 

 

3.

Pozostałe przychody

         295,68

 

4.

przychody finansowe

 

 

5.

zyski nadzwyczajne

 

 

Struktura kosztów  w 2018r.

lp

Wyszczególnienie

Koszty

 

 

 

rok 2017

rok 2018

 

KOSZTY RAZEM

9 071,08

13 567,70

1.

Koszty realizacji zadań statutowych

2 500,00

7 242,00

 

koszty zadań statutowych

2500,00

7 242,00

2.

Koszty administracyjne

6 571,08

6 325,70

a

zużycie materiałów

35

208,99

b

usługi obce

3134,06

2868,20

c

podatki i opłaty

 

140

d

wynagrodzenia i ubezpieczenia

1168,00

2087,00

e

pozostałe

2234,02

1021,51

 

STRATA

 

  1 816,56

 

Zysk

638,38

 

 

Wyszczególnienie

rok 2017

rok 2018

przychody z 1% podatku PIT

5396,42

6600,60

darowizny

3663,04

4600,54

 

Przychody w roku 2018  były o 2000 zł wyższe od przychodów w roku 2017. Składały się na to wyższe przychody z darowizn i 1% podatku dochodowego. Niestety ciągle jest niewystarczająca ściągalność składek członkowskich. Składki wpłaciło tylko 50% członków. 

Koszty  w 2018r. były wyższe niż w roku 2017r.; głównie za sprawą realizacji zadań statutowych, na które składało się między innymi uruchomienie Funduszu Pomocowego finansującego badania medyczne.  Usługi obce dotyczyły obsługi księgowej, należnych opłat  za serwer i utrzymanie domeny strony internetowej i   stanowiły 45% wydatków administracyjnych. Wynagrodzenia i ubezpieczenia w wysokości 2 087 zł (32% wydatków administracyjnych) wynikają  z  umów o dzieło - przeważnie na artykuły internetowe.

Rok 2018 zamknął się nadwyżka kosztów nad przychodami  w wysokości -1816,56zł. Nadwyżka ta zostanie pokryta nadwyżką nad kosztami z roku 2017 w wysokości 638,38zł oraz z roku 2016 w wysokości 1178,18 zł..

Na koniec 2018r. w  Stowarzyszeniu ŻSD było zapisanych 20 członków. Stowarzyszenie  nie zatrudniało  pracowników. Zarząd pracował społecznie, nie pobierał wynagrodzenia ani nie korzystał z delegacji,  mimo stworzenia takich możliwości przez uchwaloną w 2017 nowelizację ustawy o stowarzyszeniach.

 

Rozdział III - Podsumowanie.

Zarząd w obecnym składzie działa już 9 lat.  Nadszedł czas, żeby odmłodzić kierownictwo. W pierwszych czterech latach działaliśmy z dużym entuzjazmem i prężnie. Po tym jak musieliśmy zrezygnować ze względów finansowych z budowy domu seniora, nasz entuzjazm nieco osłab.  Nadal jesteśmy środowiskiem, któremu zależy na właściwej opiece nad ludźmi starszymi niezależnie od światopoglądu religijnego. Misją naszego Stowarzyszenia realizowana także przez Zarząd była i jest  budowa i prowadzenie domu aktywnego seniora. Nasze działania nie ograniczały się wyłącznie do spraw związanych z domem seniora. Staraliśmy się pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, między innymi opiekując się osobami w domach pomocy czy pomagając w sfinansowaniu, nierzadko bardzo wysokich, kosztów opieki medycznej i rehabilitacji.

Działalność SŻDS pod nowym kierownictwem musi się skupić na aktywizacji  wszystkich członków stowarzyszenie i wyznaczenia nowego programu działania zgodnego z założeniami statutowymi i celami jakie przeświecają organizacjom pożytku publicznego.

 

Warszawa , dnia 30 -04-2019

                                                                  Zarząd