PROTOKÓŁ z Walnego Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego

Stowarzyszenia Żydowski Dom Seniora. 21-05-2017 

 

1.    Wybór prowadzącego zebranie – Aniela Srebrna - jednogłośnie, wybór komisji skrutacyjnej i protokólanta – Helena Pawlisz- Oremus, Magdalena Hornowska

2.    Małgorzata Lanota przedstawiła Sprawozdanie z Działalności Stowarzyszenia ŻDS za rok 2016. -

·         Pytanie dotyczące przedstawionego w sprawozdaniu Domu Seniora Biała Dalia: Dlaczego mieliśmy tylko jedna podopieczną? Odpowiedź: W Domu przebywają 30 osoby, większość w stanie terminalnym. Standard domu nie nadaje się dla chętnych z zagranicy. Gmina GWŻ nie chciała z nami współpracować w poszukiwaniu chętnych do zamieszkania w Domu Biała Dalia ani dofinansowywać  ich pobyt. BPS jest zwolennikiem zapewnienia opieki domowej lub umieszczania w domach państwowych, tym bardziej, że dostaje pieniądze na zapewnienie opieki domowej.   Zarząd SŻDS wielokrotnie apelował o współpracę z organizacjami żydowskimi i Gminą Żydowską Warszawską, ale nasze starania nie przyniosły rezultatu. 

3.    Pytanie. Wydaje się, że na poziomie deklaracji wiele osób jest za budową domu seniora, w praktyce niestety niewiele z tego wychodzi. Małgorzata Lanota przedstawiła sytuację i opowiedziała o naszych wielokrotnych próbach porozumienia się z innymi organizacjami żydowskimi..

4.    Dlaczego jest problem  z opieką nad grobem Adolfa Peretza?  Odpowiedź. SZDS zrobiło konieczny remont grobu i przez dwa lata opiekowało się grobem. Zwróciło się z prośbą do Zarządu GWŻ o dokonanie renowacji  W tej chwili szukamy architekta, który zrobiłby projekt.

5.    Aniela Srebrna poinformowała zebranych o rezygnacji Aleksandry Leliwy- Kopystyńskiej z prac w Zarządzie. Rezygnacja spowodowana jest brakiem czasu na skutek ogromnego zaangażowania w działalność SDH. Zebrani przyjęli rezygnacje. Małgorzata Hornowska zaproponowała zastąpienie jej Anielą Srebrną. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

6.    Przeprowadzono głosowanie i przyjęto Uchwałę Nr 1/05/2017.   Pkt 1. Zebranie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016 - jednogłośnie. Pkt 2. Zebranie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2016- jednogłośnie. Pkt 3. Zebranie udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2016 - jednogłośnie.

7.    Przyjęto Uchwałę nr 2/2017: PKT 1. o przekazaniu nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2016 na dalsza działalność statutową Stowarzyszenia SŻDS w 2017r.. - jednogłośnie. PKT.2. Przychylić się do prośby Aleksandry Leliwy – Kopystyńskiej o zwolnienie z obowiązków członka Zarządu i wybrać na to miejsce Anielę Srebrną – jednogłośnie. 

8.    Zebranie ustosunkowało się do wątpliwości KR dotyczącej dofinansowania w wysokości 400 zł Henryka Prajsa w okresie pobytu w Białej Dalii. Henryk Prajs jest członkiem Stowarzyszenia od samego początku jego istnienia. Skończył 100 lat. Walne Zebranie uznało, ze pomoc finansowa dla Henryka Prajsa jest całkowicie uzasadniona, nikt z obecnych nie miał w tej sprawie wątpliwości.

9.     Aniela Srebrna przeczytała program działań przygotowany przez Jagnę Koftę dotyczący edukacji młodzieży i seniorów.  Magdalena Srebrna stwierdziła, że program jest zbyt ogólny. Małgorzata Lanota poinformowała, że ma to być autorski program Jagny Kofty, a Stowarzyszenie będzie to firmowało i wspierało w poszukiwaniu środków finansowych.

10.  Zaproponowano i przegłosowano jednogłośnie wsparcie finansowe postawienia macewy dla Liliany Korzeniowskie. Magdalena Srebrna zaproponowała zwrócenie się z oficjalnym pismem o współudział w kosztach do rodziny , która dotychczas niechętnie partycypowała w wydatkach Liliany,.

11.  Walne Zebranie zdecydowało o wykreśleniu z członkostwa w Stowarzyszeniu osób nie płacących składek i nie biorących udział w działalności SŻDS. 

12.  Zaapelowano do wszystkich członków o aktywną postawę i udział w pracy Stowarzyszenia. Mamy zastanowić się jak to osiągnąć.

13.  Na zakończenie zebrania Małgorzata Lanota poinformowała o rozmowach jakie przeprowadza wraz z Małgorzatą Blicharz w sprawie współudziału w budowie komercyjnego domu seniora w pobliżu Konstancina. Stowarzyszenie odgrywa tylko rolę doradcza., nie angażuje się finansowo.

 Na tym zebranie zakończono.

Prowadzącą zebranie Aniela Srebrna.