Procedura przyznawania pomocy społecznej przez Dział Pomocy Społecznej przy Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

 

Pomoc społeczna przysługuje członkom społeczności żydowskiej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, a nie mogą pokonać problemów i zaspokoić ważnych potrzeb przy wykorzystaniu osobistych zasobów*

Osoby starające się o pomoc społeczną zobowiązane są na prośbę pracownika socjalnego do przedłożenia niezbędnych dokumentów, które potwierdzają trudną sytuację życiową i  fakt niezaspokojenia ważnych potrzeb życiowych. Dokumenty powinny być w oryginale i aktualne, czyli powiązane czasowo z okresem, w którym osoba ubiega się o pomoc.

Po przyjęciu zgłoszenia o pomoc, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej się o pomoc, a następnie na podstawie wszystkich ważnych informacji zdobytych w trakcie postępowania diagnostycznego, sporządza stosowny plan pomocy.

Plan pomocy sporządzany jest zawsze w oparciu o aktualne możliwości systemu pomocy społecznej z uwzględnieniem potrzeb osoby zgłaszającej się o pomoc.

Proces podejmowania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy opiera się na następujących przesłankach:

  1. dokładna analiza sytuacji życiowej klienta,
  2. analiza zasobów własnych klienta *
  3. potrzeby i problemy klienta,
  4. możliwości systemu pomocy społecznej (zasoby finansowe, zakres świadczonych usług, regulaminy przyznawania pomocy i obowiązujące kryteria, zasady wymagane przez sponsorów i inne).

 

Pomoc udzielana jest zawsze, gdy istnieje ku temu uzasadnienie,  a możliwości systemu pomocy społecznej pozwalają na jej realizację.


Decyzje o przyznaniu pomocy lub odmowie przyznania pomocy podejmuje dyrektor Działu Pomocy Społecznej przy ZGWŻ w RP.  Decyzja w sprawie pomocy podejmowana jest w formie pisemnej, nie później niż w ciągu miesiąca licząc od dnia skompletowania wszystkich niezbędnych w sprawie dokumentów.

Odmowa udostępnienia pracownikowi socjalnemu niezbędnych w sprawie dokumentów oraz podawanie nieprawdziwych danych, może stanowić podstawę do odmowy przyznania pomocy.

W sytuacjach szczególnych na przykład w przypadku trudnych decyzji lub w przypadku pomocy o wartości jednorazowej większej niż 1.300 złotych, dyrektor pomocy społecznej konsultuje przypadek z członkami  specjalnie do tego celu powołanego Komitetu Doradczego. 

W przypadku decyzji odmownej, zawsze podaje się przyczynę odmowy, a osobie ubiegającej się o pomoc przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Komisji Pomocy Społecznej.

     

Wszystkie informacje zebrane od wnioskodawcy w celu rozpatrzenia wniosku o pomoc są poufne, a wgląd do nich mają jedynie osoby uprawnione (pracownicy Działu Pomocy Społecznej)

  

 

Komisja Pomocy Społecznej

Adres do korespondencji:

Ul. Twarda 6 ; 00-105 Warszawa

Przewodnicząca Komisji: Pani Anna Dodziuk

Sekretariat tel.: (22) 526 54 60 lub (22) 624 31 10

 

Dział Pomocy Społecznej przy ZGWŻ w RP

Ul. Twarda 6 ; 00-105 Warszawa

Dyrektor Pani Ewa Spaczyńska

Sekretariat tel.: (22) 526 54 60 lub (22) 624 31 10